ویژه برنامه رادیو دارالفنون

موضوع این هفته: شهادت امام جعفر صادق(ع) و مبارزه با مواد مخدر