پیام تسلیت به سرکارخانم ثنا رسولی

عرض تسلیت وابرازهمدردی با خانم ثنا رسولی باخبر شدیم همکارعزیزمان،گوینده محترم رادیو دارالفنون؛ سرکارخانم ثنا رسولی درغم از دست دادن پدر محترمشان سوگوارهستند؛ بدینوسیله ،مراتب همدردی خویش را با این همکار وهنرمندعزیز ابراز می داریم. داود رمضانی سرپرست رادیو دارالفنون با ارسال پیام تسلیت با خانواده محترم رسولی ابراز همدردی…