تیزر تلویزیونی (راهنمایی و رانندگی) با صدای خانم شیوا جعفری

تیزر تلویزیونی راهنمایی و رانندگی با صدای خانم شیوا جعفری از هنرجویان گویندگی آموزشگاه دارالفنون