تفاهم نامه همکاری رادیو دارالفنون و مرکز تحقیقات شهر هوشمند

ویدئوکلیپ تفاهم نامه همکاری رادیو دارالفنون و مرکز تحقیقات شهر هوشمند|تدوین: عرشیا عیسی زاده|کیوریتور: ایمان تدین