تقدیم به حلبچه | باصدای استاد نصراله مدقالچی

تقدیم به حلبچه با صدای استاد نصراله مدقالچی| یک شعر: سام کرد، یک صدا: نصراله مدقالچی، یک موسیقی:Denis Stelmakh، یک عکس: احمد ناطقی