نجمه نصیری | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم نجمه نصیری
|تدوین: عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین

زینب نرگسی | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم زینب نرگسی|تدوین: عرشیا عیسی
زاده| کیوریتور: ایمان تدین

فاطمه قویدل | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم فاطمه قویدل|تدوین: عرشیا عیسی
زاده| کیوریتور: ایمان تدین

معصومه آزاد فلاح | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم معصومه آزاد فلاح|تدوین: عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین

ثنا رسولی | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم ثنا رسولی|تدوین: عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین

تیارا جاهد | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم تیارا جاهد |تدوین: عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین

اعظم پارسا | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت| برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم اعظم پارسا |تدوین: عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین

فاطمه اسدی فرد | دومین عهدواره چله مهدویت

دومین عهدواره سراسری با عنوان چله مهدویت|برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران | گوینده: خانم فاطمه اسدی فرد |تدوین: عرشیا عیسی زاده| کیوریتور: ایمان تدین